گاهی اوقات و در برخی شرایط پرداخت هایی که توسط درگاه بانک ملت صورت میگیرد ، ستل نمیشود . با استفاده از این قسمت میتوانید به راحتی جهت ستل پرداخت ها اقدام کنید .

Order ID (شماره سفارش) :        
RefID (کد مرجع تراکنش خرید) :