کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - ساختار سازمانی همایش

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش