کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - ISC ISI لیست ژورنال

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: درباره لیست ژورنال ISC - ISI


لیست ژورنال ها به دلیل نظر اعضای کمیته علمی مبنی بر قرار نگرفتن نام ژورنال های مورد نظر برای عموم، قرار نگرفته شده است. لیست ژورنال ها پس از پذیرش نهایی مقاله به ایمیل متقاضیان نویسنده ارسال می گردد.