کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - ISC و ISI نحوه اقدام برای چاپ مقاله در ژورنال های

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: نحوه اقدام برای چاپ مقاله در ژورنال های آی.اس.آی -آی. اس. سی چگونه است؟


پژوهشگران محترمی که اصل مقاله آنها جهت چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس پذیرفته شده است، پس از اعلام پذیرش نهایی می توانند اقدام نمایند.


1. در صورتیکه مقاله به فارسی ارسال گردیده، مقاله خود را به زبان انگلیسی ترجمه و مطابق فرمتی که بعدا قرار داده می شود در سایت آماده نمایند. توجه: حتما سعی گردد ترجمه باکیفیتی جهت ارسال آماده شود.

2.با توجه به اهمیت ترجمه مقالات برای ژورنال ها، پژوهشگران و دانشجویان می توانند از سایتی که متعاقبا اعلام می شود جهت ترجمه مقالات خود به زبان انگلیسی اقدام نمایند.
ترجمه های موسساتی که معرفی می گردند به صورت تخصصی و فقط برای ژورنال های ISI ، ISC و بین المللی می باشد.

3. مقالات ترجمه شده به سامانه ای که بعدا معرفی می گردد ارسال شوند ، به مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال می شوند ترتیب اثر داده نمی شود.

4. پرداخت هزینه چاپ در ژورنال

5. سپس ارسال فایل نهایی مقاله در ژورنال به چاپ خواهد رسید.