کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - گواهینامه های نویسندگان همکار

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: آیا به نویسندگان همکار گواهینامه دریافت می کنند ؟


بله- به تعداد نویسندگان گواهینامه مجزا صادر می گردد. کلیه موارد پستی به فردی که در پنل کاربران ثبت نام کرده است تحویل داده می شود.