کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش - مدیریت

راهنمای ثبت نام در کنفرانس
ثبت نام و ورود کاربران

محور های کنفرانس
تاریخ های مهم کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
تماس
تلفن دبیرخانه کنفرانس:
09356201110
                                    
پست الکترونیک دبیرخانه:
info@worldsacademy.com

| راه ارتباطی > محورهای کنفرانس >
.: محورهای کنفرانس


 

علوم اقتصادی

اقتصاد سیاسی

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد مدیریت اقتصاد منابع پایان پذیر

اقتصاد رفاه

اقتصاد منابع تجدید پذیر

تجارت و اقتصاد بین الملل

اقتصاد خرد

اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت

اقتصاد کلان

راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

برنامه ریزی اقتصادی

روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت

اقتصاد ریاضی

اقتصاد مالیه

اقتصاد مهندسی

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد نظری

اقتصاد صنعتی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد منابع طبیعی

تاریخ عقاید اقتصادی

اقتصاد محیط زیست

نظام های اقتصادی

اقتصاد سنجی

فلسفه اقتصاد

اقتصاد انرژی

اقتصاد آموزش و پرورش

فلسفه اقتصادی

اقتصاد بهداشت

اقتصاد توسعه

اقتصاد ورزش

اقتصاد شهری

بودجه ریزی

اقتصاد منطقه‌ای

اقتصاد جمعیت

اقتصاد بین الملل

اقتصاد محیط زیست و جنگل